Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

myslnieuczesana
3098 6599
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer

June 27 2015

myslnieuczesana
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaslowostwor slowostwor
myslnieuczesana
4739 7ae4 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viajnna jnna

June 25 2015

myslnieuczesana
1947 7cfd 500
Reposted fromsinned sinned viapolishyourenglish polishyourenglish
myslnieuczesana
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajnna jnna
5761 93fd 500
Reposted fromerial erial vialifeless lifeless
myslnieuczesana
5470 b171 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialifeless lifeless
myslnieuczesana
3078 7e66 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viajnna jnna
myslnieuczesana
9561 6c12 500
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove viapouler pouler
5339 22f8 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaesste esste
myslnieuczesana
5536 7857 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaeffigy effigy
myslnieuczesana
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vialifeless lifeless
myslnieuczesana
8356 9e07 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialifeless lifeless
myslnieuczesana
myslnieuczesana
myslnieuczesana

780/2015

Znów wędrujemy ciepłym krajem, 
malachitową łąką morza. 
(Ptaki powrotne umierają 
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowoszarych łąkach 
niebo rozpina płynność arkad. 
Pejzaż w powieki miękko wsiąka, 
zakrzepła sól na nagich wargach.

A wieczorami w prądach zatok 
noc liże morze słodką grzywą. 
Jak miękkie gruszki brzmieje lato 
wiatrem sparzone jak pokrzywą.

Przed fontannami perłowymi 
noc winogrona gwiazd rozdaje. 
Znów wędrujemy ciepłą ziemią, 
znów wędrujemy ciepłym krajem.

— Krzysztof Kamil Baczyński - Piosenka
Reposted fromavooid avooid viaslowianecznik slowianecznik
myslnieuczesana

June 24 2015

myslnieuczesana
7342 70aa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl